विधान सभा क्षेत्र का नवीन मानचित्र

New Maps of Assembly Constituency

विधानसभा का नवीन मानचित्र देखने के लिए विधानसभा के नाम पर क्लिक करे

To view new maps of the assembly, click on the name of the assembly

 

क्षेत्र क्रमांक विधान सभा क्षेत्र  का नाम
1. भरतपुर - सोनहत
2. मनेन्द्रगढ
3. बैंकुठपुर
4. प्रेमनगर
5. भटगांव
6. प्रतापपुर
7. रामानुजगंज
8. सामरी
9. लुण्ड्रा
10. अम्बिकापुर
11. सीतापुर
12. जशपुर
13. कुनकुरी
14. पत्थलगांव
15. लैलुंगा
16. रायगढ़
17. सारंगढ
18. खरसिया
19. धर्मजयगढ
20. रामपुर
21. कोरबा
22. कटघोरा
23. पाली - तानाखार
24. मरवाही
25. कोटा
26. लोरमी
27. मुंगेली
28. तखतपुर
29. बिल्हा
30. बिलासपुर
31. बेलतरा
32. मस्तुरी
33. अकलतरा
34. जांजगीर-चाम्पा
35. सक्ती
36. चन्द्रपुर
37. जैजेपुर
38. पामगढ
39. सराईपाली
40. बसना
41. खल्लारी
42. महासमुंद
43. बिलाईगढ्
44. कसडोल
45. बलौदाबाजार
46. भाटापारा
47. धरसींवा
48. रायपुर ग्रामीण
49. रायपुर नगर पश्चिम
50. रायपुर नगर उत्तर
51. रायपुर नगर दक्षिण
52. आरंग
53. अभनपुर
54. राजिम
55. बिन्द्रानवागढ
56. सिहावा
57. कुरूद
58. धमतरी
59. संजारी बालोद
60. डौण्डीलोहारा
61. गुण्डरदेही
62. पाटन
63. दुर्ग ग्रामीण
64. दुर्ग शहर
65. भिलाई नगर
66. वैशाली नगर
67. अहिवारा
68. साजा
69. बेमेतरा
70. नवागढ्
71. पंडरिया
72. कवर्धा
73. खैरागढ
74. डोंगरगढ्
75. राजनांदगांव
76. डोंगरगांव
77. खुज्जी
78. मोहला - मानपुर
79. अंतागढ्
80. भानुप्रतापपुर
81. कांकेर
82. केशकाल
83. कोण्डागांव
84. नारायणपुर
85. बस्तर
86. जगदलपुर
87. चित्रकोट
88. दन्तेवाडा
89. बीजापुर
90. कोन्टा